Sakramenty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Chrzest Święty

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Nasz Patron Jan Paweł II mówił o Chrzcie Świętym

Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je (por. Mt 28, 19), a także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci – mówi Jezus do Nikodema – jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5). Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła. Encyklika „Redemptoris missio” nr 47

O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego – w wodzie, która jest falą wieczności: „źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4, 14). Że zostaliśmy my, ludzie, my, Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek „z ciała i krwi” (por. J 3, 6) swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha (por. J 3, 5). Z Ducha Świętego. Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979 r.

Uroczysty Chrzest w naszej parafii udzielany jest w ostatnią niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1100.
(również w Uroczystości Kościelne np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowzięcie NMP itp.)

Na prośbę Rodziców również udzielamy w tygodniu po wieczornej Mszy Świętej. Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością.

Dokumenty, które należy dostarczyć do kancelarii:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2. Metrykę ślubu kościelnego Rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii lub brak zapisu w kartotece parafialnej.
  3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania.
  4. Zaświadczenie z parafii Rodziców Chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
  5. Kartki ze spowiedzi (Rodziców i Chrzestnych)

Rodzice dziecka i Chrzestni z dokumentami zgłaszają się na katechezę przedchrzcielną w ustalonym wcześniej terminie (zazwyczaj dzień lub dwa przed chrztem).

Obowiązki osób podejmujących funkcję Rodzica Chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego.

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.