Sakramenty

Msze Święte:
niedz. 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma,17.00
w tygodniu: pn.- sob. 7.15, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa

czytaj więcej »

Bierzmowanie w 2014r.

Więc mówię za Chrystusem samym: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22).
I mówię za Apostołem: „Ducha nie gaście!” (1 Tes 5, 29).
I mówię za Apostołem: „Ducha Świętego nie zasmucajcie!” (por. Ef 4, 30).
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Bł. Jan Paweł II

Sakrament bierzmowania jest sakramentem w którym Duch Święty umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Zapisy do tego sakramentu młodzieży w zakrystii kaplicy bł. Jana Pawła II po każdej Mszy św. we wrześniu. Pierwsze spotkanie młodzieży w niedzielę 29 września po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Planowana data przyjęcia sakramentu bierzmowania maj – czerwiec 2014 r.

Do bierzmowania zapisują się uczniowie klas III Gimnazjum i starsi. (rezerwowo chętni z klas II)

Zestaw zagadnień:

I Część

 1. Czym jest wiara?
  • Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy objawionej, jako drogi swego życia.
 2. Czy za pomocą rozumu możemy poznać Pana Boga?
  • Możemy poznać Pana Boga, jako przyczynę i cel wszystkiego, gdy obserwujemy ład i piękno świata, zastanawiamy się nad głosem sumienia i kierujemy się pragnieniem szczęścia.
 3. Czym jest Objawienie?
  • Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii przez Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli wspólnotę z Ojcem, przez Chrystusa w Duchu Świętym.
 4. W jaki sposób dociera do nas Tradycja apostolska?
  Tradycja apostolska dociera do nas dwoma sposobami:

  • jako przekaz Słowa Bożego w życiu i świadectwie Kościoła (nazywamy Tradycją);
  • tekst Pisma Świętego, które przekazuje to samo orędzie zbawienia, ale w formie pisemnej.
 5. Czym jest Pismo Święte?
  • Pismo Święte, to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, bez błędu nauczające prawd, koniecznych dla naszego zbawienia.
 6. Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
  • Pismo Święte składa się z 73 ksiąg – 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.
 7. Wymień Ewangelie?
  • wg św.: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana;
 8. Kto to jest Pan Bóg?
  • Pan Bóg jest Duchem najdoskonalszym, stworzycielem świata i naszym najlepszym Ojcem.
 9. Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?
  • Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej – jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 10. W jaki sposób powstał świat?
  • Świat stworzył Pan Bóg własną mocą, kierując się swą mądrością i miłością.
 11. Co chce wyrazić Pismo Święte przez opowiadanie o stworzeniu świata w ciągu sześciu dni?
  • W ten sposób Pismo Św. pragnie przekazać, że każda rzecz zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własne prawa, dobroć, doskonałość oraz miejsce w świecie.
 12. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
  • Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością .
 13. Kim są aniołowie?
  • Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego posłańcami.
 14. Kim jest człowiek?
  • Człowiek jest stworzeniem posiadającym duszę i ciało, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże.
 15. Co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże?
  • Oznacza to, że jest on zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość.
 16. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi?
  • Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do stwórcy; chciał być „jak Bóg”, zwracając się przeciw Niemu i pragnąc osiągnąć swój cel poza nim.
 17. Czym jest grzech pierworodny?
  • Jest on w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości, panowania śmierci i skłonności do grzechu; nie jest grzechem osobistym, lecz przekazywanym wraz z naturą ludzką.
 18. Kto wyzwolił człowieka ze stanu grzechu i nowo zjednoczył go z Bogiem?
  • Jezus Chrystus, Syn Boży, stając się człowiekiem dla naszego zbawienia.
 19. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?
  • Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.
 20. Co oznacza imię Jezus?
  • Z języka hebrajskiego: Bóg zbawia.
 21. Co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem?
  • Czyli Mesjaszem, ponieważ został posłany przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, aby stać się zbawcą wszystkich ludzi.
 22. Dlaczego Maryja jest nazywana Matką Bożą?
  • Tzn. Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką, ponieważ urodziła Syna Bożego, jedną z Osób Boskich.
 23. Co oznacza Niepokalane Poczęcie?
  • Odnosi się ono do Maryi i oznacza, że została ona w chwili poczęcia uwolniona od grzechu pierworodnego, aby mogła być Matką Bożą.
 24. Gdzie i kiedy został ukrzyżowany Jezus Chrystus?
  • Jezus Chrystus został ukrzyżowany za murami Jerozolimy, na wzgórzu Golgota, w Wielki Piątek, prawdopodobnie w 30 r. n. e.
 25. Co oznacza Wniebowstąpienie?
  • Wniebowstąpienie do wywyższenie ludzkiej natury Jezusa Chrystusa do chwały Boga Ojca. 40 dni po objawieniu się swoim Apostołom Jezus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca.
 26. Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?
  • W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został zesłany na Apostołów, udzielając im swoich darów.
 27. Kim jest Duch Święty?
  • Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania „całej prawdy” i obdarza nas nowym życiem dzieci Bożych.
 28. Jakie są symbole Ducha Świętego?
  Są to:

  • gołębica, woda żywa, ogień, który przekształca Apostołów w odważnych świadków wiary;
  • włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego;
  • namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowania.
 29. Czym jest Kościół?
  • Kościół jest rodziną dzieci Bożych, zjednoczonych przez Chrystusa w Duchu Świętym.
  • Kościół to zapowiedziany w Starym Przymierzu lud Boży, ustanowiony przez Jezusa, a przede wszystkim przez Jego Mękę i Zmartwychwstanie; ukazany przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

Część II

 1. Jakie są podstawowe znaki Kościoła Chrystusowego?
  • Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.
 2. W jakim sensie Kościół jest jeden?
  • Kościół jest jeden ponieważ: ma jednego Pana;
  • tworzy jedno Ciało, ożywiane tym samym Duchem;
  • wyznaje jedną wiarę i żyje jedną nadzieją;
  • posiada wspólne sakramenty;
  • jest kierowany przez jedno kolegium biskupów, któremu przewodzi papież.
 3. Co to jest ekumenizm?
  • Jest to ruch na rzecz jedności chrześcijan.
 4. W jakim sensie Kościół jest apostolski?
  • Kościół jest apostolski, ponieważ: został zbudowany na „fundamencie Apostołów”; naucza tego, czego nauczali Apostołowie; jest kierowany przez biskupów, następców Apostołów, pozostających w jedności z papieżem.
 5. Kim jest papież?
  • Papież, biskup Rzymu i następca św. Piotra jest znakiem jedności Kościoła, zastępcą Chrystusa; zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i pasterzem całego Kościoła.
 6. Kim jest biskup?
  • Biskup jest następcą Apostołów, głową Kościoła lokalnego (diecezji), a jako członek kolegium biskupów ma udział w odpowiedzialności apostolskiej za cały Kościół.
 7. Jak nazywa się Twój biskup diecezjalny?
  • Nasza diecezja to diecezja to Diecezja Ełcka. Jej stolicą jest Ełk. Patronem diecezji jest: św. Brunon i św. Wojciech oraz Matka Boża. Nasz biskup ordynariusz nazywa się bp. Jerzy Mazur, bp. Romuald Kamiński pomocniczy.
 8. Kim są kapłani?
  • Kapłani są współpracownikami biskupów i wraz z nimi odpowiadają za Kościół lokalny.
 9. Kim są świeccy w Kościele?
  • Świeccy urzeczywistniają swoje powołanie do świętości oraz apostolstwa poprzez kierowanie sprawami rodzinnymi, zawodowymi i społecznymi zgodnie z prawami Bożym.
 10. Co oznacza świętych obcowanie?
  • Oznacza duchową łączność wiernych na ziemi, dusz w czyśćcu i świętych w niebie.
 11. Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi?
  • W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania swojego Syna.
 12. Co oznacza ciała zmartwychwstanie?
  • Ciała zmartwychwstanie oznacza, że chociaż przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała to ciało jednak zmartwychwstanie i Bóg obdarzy życiem wiecznym nasze ciało przemienione i zjednoczone z duszą.
 13. Co to jest sąd szczegółowy?
  • Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka może trafić do nieba, do czyśćca gdzie poddana zostanie oczyszczeniu lub zostaje potępiona na wieki.
 14. Czym jest niebo?
  • Niebo jest: stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia polegającym na pełnym zjednoczeniu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami oraz świętymi.
 15. Co to jest czyściec i piekło?
  • Czyściec jest to stan polegający na oczyszczeniu duszy, aby mogła ona dostąpić nieba.Piekło jest wiecznym odłączeniem od Boga tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego.
 16. Czym jest rok Liturgiczny?
  • Rozpoczyna się Adwentem, a kończy Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata. W ten sposób Kościół ukazuje Chrystusa, od Wcielenia i Narodzenia, przez Mękę, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, aż po oczekiwanie Jego powtórnego przyjścia.
 17. Co jest centrum roku liturgicznego?
  • Centrum roku liturgicznego stanowi Wielkanoc.
 18. Czym jest niedziela?
  • Niedziela jest: dniem Pańskim; dniem sprawowania Eucharystii; dniem odpoczynku i powstrzymania się od pracy.
 19. Co to jest sakrament?
  • Sakrament jest to znak widzialny niewidzialnej łaski Bożej.
 20. Jak dzielą się sakramenty?
  • Sakramenty dzielą się na: sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia; sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych; sakramenty wspólnoty i posłannictwa wiernych: sakrament święceń i małżeństwo.
 21. Co to jest chrzest?
  • To sakrament, który: gładzi grzech pierworodny; daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej; włącza w Kościół Chrystusowy; otwiera drogę do wszystkich innych sakramentów.
 22. Czym jest bierzmowanie?
  • Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i życia według niej; silniejszego zjednoczenia z Kościołem oraz pełnego uczestnictwa w jego misji.
 23. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
  • Bierzmowania udziela biskup. Może on z ważnych przy- czyn pozwolić kapłanom na udzielanie tego sakramentu. Biskup namaszcza czoło bierzmowanego krzyżmem, wkłada dłoń na jego głowę i wypowiada słowa: – N, przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
 24. Co to jest Krzyżmo święte?
  • Jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez biskupa w katedrze.
 25. Co to jest Najświętszy Sakrament?
  • Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 26. Po co Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
  • Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak pozostawić Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.
 27. Kiedy i jak Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
  • Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczerniku. „Wziął wtedy chleb, połamał go i podał Apostołom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął kielich z winem, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.
 28. Co to jest Msza Święta?
  • Msza Święta jest to ofiara, sprawowana przez kapłana, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina składa siebie Ojcu dla naszego zbawienia.

Część III

 1. Jakie są zasadnicze części Mszy Świętej?
  Msza Święta składa się z dwóch części:

  • liturgii słowa, która obejmuje głoszenie i słuchanie słowa Bożego;
  • liturgii eucharystycznej, która obejmuje przygotowanie da- rów chleba i wina, modlitwę eucharystyczną i komunię
 2. Jaki podstawowy warunek winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię Świętą?
  • Kto chce przystąpić do Komunii Świętej, powinien znajdować się w stanie łaski, to jest bez świadomości grzechu śmiertelnego. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił taki grzech, powinien przed przyjęciem Komunii przystąpić do sakramentu pojednania.
 3. Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
  • Sakrament pokuty i pojednania, został ustanowiony w celu nawrócenia i pojednania z Bogiem ochrzczonych, którzy oddalili się od Boga przez grzech.
 4. Jakie są warunki sakramentu pokuty?
  • Rachunek sumienia, czyli staranne zastanowienie się nad swoim postępowaniem wobec Boga, bliźnich i samego siebie;
  • Żal za grzechy;
  • Mocne postanowienie poprawy;
  • Spowiedź szczera, czyli wyznanie wszystkich grzechów wobec kapłana;
  • Zadośćuczynienie, czyli naprawienie szkód wyrządzonych przez grzech.
 5. Jakie grzechy należy wyznać w sakramencie pokuty i pojednania?
  • Należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane, a których jesteśmy świadomi. Kościół zaleca także wyznawanie grzechów powszednich, ponieważ pomaga to poddawać się leczącej mocy Chrystusa, kształtować charakter, walczyć ze złymi skłonnościami i czynić postępy w życiu duchowym.
 6. Czym jest sakrament namaszczenia chorych?
  • Jest to sakrament przeznaczony do umocnienia łaską Chrystusa osób dotkniętych chorobą.
 7. Kto może otrzymać sakrament namaszczenia chorych?
  • Mogą go otrzymywać wierni, którym zagraża śmierć z powodu choroby lub starości, a także wszyscy wierni w ciężkiej chorobie, trwale chorzy, przed operacjami, w sytuacji zagrożenia życia. Ten sam wierny może przy- jąć go powtórnie, gdy ponownie choruje lub gdy jego choroba pogłębia się.
 8. Czym jest sakrament małżeństwa?
  • Sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym przymierzem miłości, poprzez które kobieta i mężczyzna tworzą wspólnotę życia i miłości, będącą znakiem miłości Chrystusa do Kościoła.
 9. Jakie są według nauki Kościoła katolickiego cechy małżeństwa, których nie wolno wykluczać?
  • Jedność (jeden mężczyzna i jedna kobieta), nierozerwalność (aż do śmierci) i otwarcie na zrodzenie potomstwa.
 10. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa?
  • Szafarzami tego sakramentu są sami narzeczeni, którzy zawierają małżeństwo wobec kapłana i świadków.
 11. Co to jest sumienie?
  • Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła.
 12. Co to jest cnota?
  • Cnota jest to trwałe nastawienie umysłu i woli na czynienie dobra.
 13. Co to są dary Ducha Świętego?
  • Dary Ducha Świętego uzdalniają one człowieka do pełnienia woli Bożej i świadczenia o wierze.
 14. Co powoduje grzech?
  • Grzech sprzeciwia się miłości Boga, niszczy godność dziecka Bożego w człowieku, godzi w Kościół i ludzką solidarność.
 15. Co ta jest grzech śmiertelny?
  • Grzech śmiertelny to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.
 16. Co to jest grzech powszedni?
  • Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie.
 17. Co to jest Dekalog?
  • Dekalog, czyli dziesięć słów, przykazań Bożych, zawiera podstawowe obowiązki człowieka wobec Boga i bliźniego.
 18. Jak dzieli się Dekalog?
  • Dekalog dzieli się na dwie części: pierwsze trzy przykazania dotyczą Boga; siedem następnych naszych bliźnich. Znam i umiem wyjaśnić.
 19. Jakie święta nakazane obowiązują w Polsce?
  • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII), Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I), Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I), Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) i Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).
 20. Znam i umiem wyjaśnić przykazania kościelne?
  • W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  • Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  • Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
  • Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  • Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 21. Kogo i kiedy dotyczy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
  • Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki roku i w środę popielcową osoby, które ukończyły 14 rok życia. Zaleca się ją także w Wigilię Bożego Narodzenia.
 22. Czym jest modlitwa?
  • Modlitwa jest rozmową z Bogiem.
 23. Co to jest adoracja?
  • Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem.
 24. Co to jest Sobór Powszechny?
  • Jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.
 25. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?
  • Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a 21 Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim około 2500 biskupów, rozpoczął go papież Jan XXIII a zakończył — Paweł VI. Celem była odnowa Kościoła.
 26. Co to jest Synod Diecezjalny?
  • Jest to zebranie duchowieństwa i przedstawicieli świeckich katolików diecezji pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza w celu omówienia ważnych spraw diecezji.
 27. Wymień papieży XX wieku.
  • Leon XIII,
  • św. Pius X,
  • Benedykt XV,
  • Pius XI,
  • Pius XII,
  • bł. Jan XXIII,
  • Paweł VI,
  • Jan Paweł I,
  • bł. Jan Paweł II.
 28. W czym przejawia się nauczanie papieży?
  • W głoszeniu Ewangelii, wydawaniu dokumentów, spotkaniach z wiernymi.
 29. Co to jest encyklika?
  • Jest to obszerny list papieża skierowany do wszystkich wiernych świata katolickiego oraz ludzi dobrej woli.
 30. Podaj datę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską i śmierci?
  • Biskup Krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany dnia 16 października 1976 r. Obrał imię Jana Pawła II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.
 31. Podaj datę beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II?
  • Beatyfikacja miała miejsce 1 maja 2011 r. w Watykanie. (27 kwietnia 2014 r.)
 32. Przedstaw historię parafii?